Tekst jako kultura. Kultura jako tekst O Konferencji 2014 r.

O konferencji „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”

20-21 października 2014 r. na Wydziale Filologicznym UG odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, organizowana przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki. Konferencja po raz kolejny unaoczniła, że zaproponowany temat pozostaje w centrum zainteresowania badaczy, którzy przyjechali do Gdańska z różnych krajów świata: Rosji, Gruzji, Bułgarii, Iranu, Litwy i in. Najszerzej – poza Polską – była reprezentowana Rosja: gościliśmy uczestników z Moskwy, Kaliningradu, Nowosybirska, Ulianowska, Saratowa. Polskę reprezentowali badacze z ośrodków naukowych w Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Toruniu, Słupsku i Łodzi. W konferencji wzięli też udział liczni reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego: pracownicy Instytutu Slawistyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Lingwistyki Stosowanej i, oczywiście, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Ukierunkowanie dyskusjom nadały już wystąpienia plenarne. Profesor M. Ju. Fedosiuk (Moskwa) udowadniał, że zamysł autorski w tekście literackim da się wyeksplikować i zbadać przy pomocy analizy lingwistycznej. Przeczył mu profesor A. Kiklewicz (Olsztyn) mówiąc, że nie każdy fenomen językowy ma wymiar kulturowy i że – w związku z tym – lingwistyka nie może (przy pomocy dysponowanych narzędzi) ową „kulturę” w tekstach eksplikować. Profesor H. Chojnacki (Gdańsk) przybliżył uczestnikom sylwetkę M. Z. Bielawskiego, który, będąc Polakiem, pisze o Szwecji po szwedzku, jako „tłumacza między kulturami”. Profesor A. Pstyga (Gdańsk) mówiła o barierach w przekładzie, a profesor T. I. Steksowa (Nowosybirsk) naświetliła tekstotwórczą rolę kategorii tekstowych. Profesor M. Marszałek (Bydgoszcz) przedstawił inwentarz frazemów rosyjskich w polszczyźnie wileńskiej z lat 1949-1985.

Na obradach w sekcjach również nie brakowało ciekawych wystąpień wywołujących ogromną ilość pytań, z których większość padła już w trakcie przerw – z powodu ograniczonej, jak zwykle, ilości czasu. Dla organizatorów były świadectwem tego, że uczestnicy interesowali się sobą nawzajem nie tylko jako reprezentanci pewnych podejść badawczych, lecz również jako przedstawiciele innych, czasem bardzo odmiennych punktów widzenia.

Również na tej konferencji została zachowana interdyscyplinarność tła ogólnego. Dało się wyraźnie zaobserwować trzy najważniejsze kierunki w podejściu do tekstu: lingwistyczny, literaturoznawczy (w prężnie działającej sekcji pod przewodnictwem profesor J. Mianowskiej) i translatoryczny. Ciekawe były również dociekania glottodydaktyczne, dotyczące roli tekstów w procesie nauczania języków obcych.

Na konferencji panowała przyjazna i ciepła atmosfera, a organizatorzy z satysfakcją odnotowali, że cele, które przed sobą stawiali, zostały osiągnięte w całości.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 17.11.2014Pozostałe artykuły w tym dziale